สมยศ เชื้อไทย.

นิติปรัชญา = Philossophy of law / Philossophy of law ความรู้นิติปรัชญาเบื้องต้น สมยศ เชื้อไทย. - พิมพ์ครั้งที่ 7 (แก้ไขเพิ่มเติม) - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545 - 244 หน้า ; 21 ซม.

9749506545 : 170 บาท


กฎหมาย--ปรัชญา

340.1 / ส274น 2545