อนิรุท ดวงสอดศรี.

เปิดโลกการศึกษาสไตล์ทักษิณ ชินวัตร = Education to economic world / อนิรุท ดวงสอดศรี - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ดดูเคชั่น, 2547 - 162 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9749270150 : 175 บาท


นโยบายการศึกษา--ไทย
การศึกษา--การบริหาร

379.593 / อ178ป 2547