วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม.

รายงานผลการวิจัย เรื่อง : การวิจัยเรื่องลักษณะของปัญหาทางจริยธรรมธุรกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2539 ถึงปัจจุบัน ; ศึกษาเปรียบเทียบในชุมชนเมืองใหญ่ใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย / การวิจัยเรื่องลักษณะของปัญหาทางจริยธรรมธุรกิจที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2539 ถึงปัจจุบัน ; ศึกษาเปรียบเทียบในชุมชนเมืองใหญ่ใน 5 ภูมิภาคของประเทศไทย. วารีญา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม. - นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 - 315 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.

บรรณานุกรมและภาคผนวก.

974910238X : 450 บาท


จรรยาบรรณทางธุรกิจ


ไทย 2539-2545 --ภาวะเศรษฐกิจ