นภาพร ขันธภา.

จริยธรรมและสภาวะแวดล้อมธุรกิจ = Ethics and business environments / Ethics and business environments. นภาพร ขันธภาและศานิต ด่านสมสถิต. - กรุงเทพฯ : ท้อป, 2547 - 259 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

9742090327 : 250 บาท


จรรยาบรรณทางธุรกิจ

174.4 / น197จ 2547