บุญมี แท่นแก้ว.

จริยศาสตร์ / บุญมี แท่นแก้ว. - กรุงเทพฯ : ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2530 - 229 หน้า ; 28 ซม.


ศีลธรรมจรรยา
จริยศาสตร์


นักปรัชญา

170 / บ527จ 2530