คู่มือการดำเนินงานตามโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, [2547?] - 83 หน้า : ตาราง ; 26 ซม.

อภินันทนาการ


การผลิตครู--ไทย
การผลิตครู--มาตรฐาน

371.1 / ค695