จินตนา สรายุทธพิทักษ์.

การสอนสุขศึกษา / จินตนา สรายุทธพิทักษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 - 165 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

การเตรียมตัวสอนสุขศึกษา -- หลักสูตรวิชาสุขศึกษา -- วิธีสอนสุขศึกษาแบบต่าง ๆ -- การสอนสุขศึกษาด้วยวิธีการทดลอง-- ทักษะการสอนสุขศึกษา - สื่อการสอน -- แผนการสอนวิชาสุขศึกษา -- การประเมินผล -- สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ

9746326872


สุขศึกษา--การศึกษาและการสอน
การสอน
สุขศึกษา--หลักสูตร

613.0713 / จ482ก 2539