สุนีย์ กาศจำรูญ.

การจัดประเภทความรู้ = Organization of knowledge : IS 303 / Organization of knowledge. สุนีย์ กาศจำรูญ. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544 - 130 หน้า ; 26 ซม.

ตอนที่ 1 องค์ความรู้ : แหล่งกำเนิดและพัฒนาการความรู้ -- ตอนที่ 2 การจัดประเภทความรู้ในห้องสมุด : การจัดหมวดหมู่และหลักการวิเคราะห์ความรู้ ; การวิเคราะห์หมวดหมู่แบบแฟซิท ; การวิเคราะห์หมู่แบบลำดับชั้นของความรู้ ; การวิเคราะห์หมวดหมุ่แบบเฉพาะเจาะจง ; การวิเคราะห์หมวดหมู่ระบบอื่น ๆ ; การจัดเก็บสารสนเทศนอกระบบการจัดหมวดหมู่ -- ตอนที่ 3 การจัดประเภทความรู้ในยุคโลกาภิวัตน์ : การใช้หัวเรื่องในการวิเคราะห์สารสนเทศ ; ศัพท์สัมพันธ์ ; ดรรชนี ; การจัดทำรายการออนไลน์และฐานข้อมูลทางบรรณานุกรม.

9745936278


การวิเคราะห์หนังสือ