ธีรยุทธ บุญมี

ทิศทางประเทศไทย : เมื่อโลกหยุดค้อมหัวให้ตะวันตก / ธีรยุทธ บุญมี - กรุงเทพฯ : มติชน, 2547 - 80 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม

ปรับเปลี่ยนแม่บทความคิด : กระบวนทัศน์การสร้างประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาภาคใต้ -- สงครามรุกรานอิรัก : ปิดฉากโลกแบบตะวันตก -- วาทกรรมว่าด้วยอนาคตโลก -- ผลจากสงครามอิรัก โลกหลังตะวันตกนิยม -- สงครามวาทกรรมของสงคราม

9743232427 : 64 บาท


การก่อการร้าย
ความรุนแรงทางการเมือง--อิรัก
สงครามกับสังคม


ไทย--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ

303.64 / ธ672ท 2547