ฉันทัช วรรณถนอม.

การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว / ฉันทัช วรรณถนอม. - กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้าพริ้นติ้ง, 2547 - 342 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวและการวางแผนจัดรายการนำเที่ยว -- ประเภทของการจัดนำเที่ยว -- องค์ประกอบของการจัดนำเที่ยว -- องค์ประกอบการสำรวจเส้นทางและการวางแผนจัดรายการนำเที่ยว -- การเขียนโปรแกรมเพื่อการจัดรายการนำเที่ยว -- กลยุทธในการจัดนำเที่ยว -- การคิดราคาขาย และการตัดทอนราคา -- การตลาดและการขาย --การวางแผนนำเที่ยวในงานการเป็นมัคคุเทศก์

9749633261 : 280 บาท


อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว

338.4791 / ฉ261ก 2547