แผนแม่บทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี เล่ม 1 / จัดทำโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2542 - 3 เล่ม ภาพประกอบสี, แผนที่, ตาราง.

ภาคผนวก.

เล่ม1. ข้อมูลพื้นฐานแม่บทเขตรักษาพันธุ์สตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี - - เล่ม2 แผนแม่บทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี - - เล่ม3 สรุปย่อสำหรับผู้บริหารแผนแม่บทเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระจังหวัดกาญจนบุรี.


การอนุรักษ์สัตว์ป่า
สัตว์--การจัดการ

333.9516 / ส181ผ 2542