อุทัยวรรณ กุลสันติธำรงค์.

ไปเรียนเมืองจีน / อุทัยวรรณ กุลสันติธำรงค์. - กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544 - 368 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 22 ซม.

9745344281 : 195 บาท


การศึกษาในต่างประเทศ--จีน

370.116 / อ823ป 2544