เอกสารการสอนชุดวิชามนุษย์กับอารยธรรม หน่วยที่ 1 - 7 / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 19 - นนทบุรี : มหาวิทยาลัย, 2533 - 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.

9746101358


อารยธรรม
ประวัติศาสตร์
จริยศาสตร์
ตรรกวิทยา