ฐิรวุฒิ เสนาคำ.

พันธุกรรมข้าว : บทบาทการอนุรักษ์และพัฒนาโดยชุมชน / ฐิรวุฒิ เสนาคำและพรพนา ก๊วยเจริญ. - กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2539 - 135 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.

หนังสือประกอบงานสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกครั้งที่ 2 มหกรรมเกษตรกรและอาหารปลอดสารพิษ

9748963772 : 110 บาท


ข้าว
ข้าว--การปรับปรุงพันธุ์

641.3318 / ฐ372พ 2539