สมชาติ กิจยรรยง.

Walk Rally สายสัมพันธ์ สร้างสรรค์ ทีมงาน / สมชาติ กิจยรรยง. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : เอ็กเปอร์เน็ท, 2543 - 191 หน้า ; 21 ซม. - ชุดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล". .

9748767221 : 200 บาท


การพัฒนาบุคลากร--การพัฒนาองค์การ
การทำงานเป็นทีม--การฝึกอบรม
กลุ่มสัมพันธ์--การบริหารงานบุคคล

658.31244 / ส238ว 2543