สมคิด บางโม.

เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม / สมคิด บางโม. - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2540 - 266 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรม.

9741100531 : 90 บาท


การฝึกอบรม
การประชุม

658.3124 / ส234ท 2540