อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน.

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา = Educational objectives / Educational objectives. อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับลิชชิ่ง, 2531 - 23 หน้า : แผนภูมิ, ตาราง ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.

9748682978 : 12 บาท


การพัฒนาการศึกษา
การเรียนรู้ (จิตวิทยา)

370.1523 / อ825จ 2531