วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดกระบี่. - กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2543 - 436 หน้า : ภาพประกอบ ; 31 ซม.

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542.

บรรณานุกรม.

9744192267


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 --พระราชกรณียกิจ


วัฒนธรรม (ภาคใต้)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เอกลักษณ์ของชาติ
ศิลปกรรม--กระบี่


กระบี่--ประวัติศาสตร์

อ 306.09593 / ว394ว 2543