สมคิด แก้วสนธิ.

เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ : การจัดการธุรกิจ / สมคิด แก้วสนธิ. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528 - 161 หน้า : ตาราง, แผนภูมิ ; 21 ซม. - วิทยาการประยุกต์ ; เล่มที่ 1. .

บรรณานุกรม.

9745640263 : 40 บาท


การจัดการธุรกิจ
การผลิตกับการตลาด

658 / ส234ศ 2528