ในหลวงทรงส่งเสริมการมีงานทำ : กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. / กรมการจัดหางาน. - กรุงเทพฯ : กรม, 2539 - 92 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.

9747872676


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559


อาชีพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาอาชีพ

331.11 / น967 2539