รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา / การศึกษาแนวทางพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ศรีสมร พุ่มสะอาด...[และคนอื่นๆ.] - กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2539 - 289 หน้า : ภาพประกอบ,ตาราง ; 26 ซม. - เอกสารรายงานการวิจัยทางการศึกษา ; อันดับที่ 199/2539 .

บรรณานุกรมและภาคผนวก.

9742684707 : อภินันทนาการ


นักเรียนมัธยมศึกษา
การพัฒนาการศึกษา
การศึกษาขั้นมัธยม--ไทย