รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน : กลุ่มเกษตรกรทำนา ทำไร่ ทำสวนและเลี้ยงไหม ปี 2542 / กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - กรุงเทพฯ : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2544 - 98 หน้า : แผนภูมิ, 30ซม.

974763017033


เกษตรกรรม 2542 - --การเงิน,
ชาวนา
ชาวสวน

630.92 / ก218ร 2544