รายงานฉบับสมบูรณ์การศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล และพัทลุง / สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. - กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2545. - 684 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 29 ซม.

บรรณานุกรม.


การท่องเที่ยว--การจัดการ


กระบี่--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ตรัง--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

338.4791 / ส517ค 2545