พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์.

ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ / พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 - 272 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 21 ซม.

บรรณานุกรม.

9745677132 : 55 บาท


จิตวิทยาพัฒนาการ
พฤติกรรมมนุษย์
พันธุกรรม

155.7 / พ262ท 2530