วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์

จิตวิทยาการปรับตัว / วราภรณ์ ตระฏุลสฤษดิ์ - กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, [ม.ป.ป.] - 171 หน้า ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

9743468846 : 140 บาท


สุขภาพจิต
การปรับตัว (จิตวิทยา)
การดำเนินชีวิต

155.24 / ว321จ