ประเมินผลแผนพัฒนาฯ ระยะที่ 5 และแผนพัฒนาการศึกษาศาสนา และศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) / กรมพลศึกษา. - กรุงเทพฯ : กรม, 2530 - 216 หน้า ; 27 ซม. - เอกสารหมายเลข 3/2530. .

อภินันทนาการ


แผนพัฒนาการศึกษาศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
นโยบายการศึกษา--ไทย

379.2 / ก181ป 2530