รายงานผลการสัมมนาเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการหลักสำหรับแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ครั้งที่ 1 / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2536 - 113, [ผ-7] หน้า ; 29 ซม.


แผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายการศึกษา--ไทย
การศึกษา--ไทย

379.593 / ก525ร 2536