รายงานผลการสัมมนา เรื่อง : แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 :หนทางสู่ความหวังและอนาคตของชาติ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2540 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2540 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร / แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 : หนทางสู่ความหวังและอนาคตของชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540 - 98 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.


การวางแผนการศึกษา
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
นโยบายการศึกษา--ไทย

379.593 / ก252ร 2540