โกวิท ประวาลพฤกษ์.

คู่มือพัฒนาการศึกษา : แนวพัฒนาการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ / แนวพัฒนาการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. โกวิท ประวาลพฤกษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2541 - 79 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.

อภินันทนาการ


นโยบายการศึกษา--ไทย

379.593 / ก951ค 2541