พงษ์กฤษณ์ มลคลสินธุ์

กระบวนการยุติธรรมกับการถ่วงดุลอำนาจโดยรัฐสภาไทย : รายงานการวิจัย / พงษ์กฤษณ์ มลคลสินธุ์ - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2539 - 167 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.

บรรณานุกรม

9748055736 : บริจาค


กระบวนการยุติธรรม
รัฐสภา--ไทย