ประเวศ วะสี.

บทเรียนจาก 18 พฤษภามหาวิปโยคกับการฟื้นฟูบูรณชาติบ้านเมือง / ประเวศ วะสี. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2535 - 89 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9748359573 : 15 บาท


การจราจล


ไทย--การเมืองและการปกครอง

320.9593 / ป384บ 2535