ปรัชญา เวสารัชช์.

หลักการจัดการศึกษา / ปรัชญา เวสารัชช์. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2545 - 62 หน้า ; 22 ซม. - ชุดฝึกอบรมผู้บริหาร : ประมวลสาร ; บทที่ 1 .

บรรณานุกรม.

9749051580 : อภินันทนาการ


การศึกษา--การบริหาร
นโยบายการศึกษา--ไทย

379.15 / ป431ห 2545