รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ระยะครึ่งแผน : การฝึกหัดครู / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน 80 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, 2542 - 105 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.


แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534 )
การพัฒนาการศึกษา--การประเมิน
นโยบายการศึกษา--ไทย

379.593 / ส691ร 2534