ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทยจาก พ.ศ. 2535-2561 / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ - กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562 - Xi.384 หน้า : ภาพประกอบ; 23 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

หนังสือ พลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทยจาก พ.ศ. 2535-2561 ได้อธิบายกระบวนการกระจายอำนาจในประเทศไทยดดยเปลี่ยนจุดเน้น คือไม่ได้เป็นการมองการกระจายอำนาจผ่นบทบาทของตัวแสดงต่างๆแต่เป็นการมองผ่านความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางการเมืองระดับชาติ กับการกระจายอำนาจหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับการเมืองในระดับท้องถิ่น โดยให้น้ำหนักกับบรรยากาศทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีส่วนเอื้อให้กระบวนการกระจายอำนาจสามารถขับเคลื่อนและมีความก้าวหน้า เนื้อหาประกอบด้วย เรื่องการกระจายอำนาจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย การก่อตัวของการปกครองท้องถิ่นที่รัฐมีบทบาทนำในประเทศไทย การปฏิรูปการเมืองหลัง พ.ศ. 2535 กับการตื่นตัวในเรื่องการกระจายอำนาจและความก้าวหน้าของการปกครองท้องถิ่นไทย การดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยกับการหยุดชะงัก
ของการกระจายอำนาจด้วยการปฏิรูประบบราชการที่มองข้ามความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นการลดทอนบทบาทและความเข้มแข็งของนักการเมืองท้องถิ่น ทศวรรษความขัดแย้ง (พ.ศ. 2547-2557)และผลกระทบต่อการกระจายอำนาจสู่การปกครองท้องถิ่น และอำมาตยาธิปไตยรอบใหม่กับความถดถอยของการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น

9786164760660 : 230


การกระจายอำนาจปกครอง --ไทย--2535-2561
การกระจายอำนาจปกครอง--ไทย
การบริหารรัฐกิจ--ไทย
การปกครองท้องถิ่น--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2535-2561

352.283 / ศ735พ 2562