สุพรชัย เงี่ยมจื๊อเกร็ด

สุขภาพองค์การของโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 / สุพรชัย เงี่ยมจื๊อเกร็ด ; นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ และพัชรา เดชโฮม - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2561 - ฉ, 100 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.

สารนิพนธ์ (ค.ม.(การบริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2561

บรรณานุกรมและภาคผนวก


โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา--การบริหาร


ครู--ภาระงาน
ครู--การทำงานเป็นทีม
สมรรถภาพในการทำงาน
สภาพแวดล้อมการทำงาน