การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองและการสื่อสารเพื่อสร้างสันติภาพ : แนวคิดและประสบการณ์ / ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, บรรณาธิการ - ปัตตานี : สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2562 - 159 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

การสื่อสารความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพ : ภูมิทัศน์ของความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย -- ไตรสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน : สังคมมุสลิม, ความรู้และการสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ --การเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความรุนแรงและการสื่อสารในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง

9786162715297


การสร้างสันติภาพ --ไทย (ภาคใต้)
การสื่อสารทางการเมือง--ไทย (ภาคใต้)
ความขัดแย้งทางสังคม --ไทย (ภาคใต้)

327.172 / ก491 2562