ไหมไทย ไชยพันธุ์

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ = Human behavioral development / Human behavioral development ไหมไทย ไชยพันธุ์ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 - 465 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

9789740338833 : 390


ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
จิตวิทยาสังคม
พฤติกรรมมนุษย์
การปรับพฤติกรรม

302 / ห949ก 2562