การสร้างคนคุณภาพแบบญี่ปุ่น / วรินทร วูวงศ์, สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข, ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์ และยูคิเอะ ณ นคร - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 - 374 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

กำลังดำเนินการ ศูนย์หนังสือ ม.เกษตรฯ

การอบรมบ่มเพาะเด็กแบบญี่ปุ่น -- ภาพสะท้อนไทยจากทรรศนะของคนญี่ปุ่น -- จริยศึกษากับการสอนพฤติกรรมที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันในสังคม -- พฤติกรรมที่สังคมคาดหวังและบทบาทของครอบครัวต่อการอบรมบ่มเพาะเยาวชนญี่ปุ่น -- บทบาทของโรงเรียนต่อการอบรมบ่มเพาะเยาวชนญี่ปุ่น.

9786164851139 : 270


นโยบายการศึกษา--ญี่ปุ่น
การศึกษา--ญี่ปุ่น
ชาวญี่ปุ่น--ภาวะสังคม
การเลี้ยงเด็ก--ญี่ปุ่น
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ--ญี่ปุ่น


ญี่ปุ่น--ภาวะสังคม