แฮรารี, ยูวัล โนอาห์

21 บทเรียนสำหรับศตวรรษที่ 21 = Twenty-one lessons for the twenty-first century / Twenty-one lessons for the twenty-first century ยูวัล โนอาห์ แฮรารี, เขียน ; แปล: นำชัย ชีววิวรรธน์ และ ธิดา จงนิรามัยสถิต - กรุงเทพฯ : ยิปซี, 2562 - 463 หน้า ; 23 ซม.

การขจัดภาพลวงตา -- งาน -- เสรีภาพ -- ความเท่าเทียม -- ชุมชน -- อารยธรรม -- ลัทธิชาตินิยม -- ศาสนา -- การอพยพย้ายถิ่นฐาน -- การก่อการร้าย -- สงคราม -- ความถ่อมตน -- พระเจ้า -- คามิยนิยม --ความโง่เขลา -- ความยุติธรรม -- ยุคหลังสัจธรรม -- นิยายวิทยาศาสตร์ -- การศึกษา -- ความหมาย -- การทำสมาธิ

9786163016799 : 495


อารยธรรมสมัยใหม่--คริสต์ศตวรรษที่ 21
การเมืองของโลก
มานุษยวิทยา

909.83 / ฮ865ย 2562