วรรณา แสงอร่ามเรือง

ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 1 = Deutsche Grammatik band 1 / วรรณา แสงอร่ามเรือง - พิมพ์ครั้งที่ 16 - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 - 301 หน้า ; 26 ซม.

ชนิดของคำ : คำนามและคำนำหน้านาม -- คำสรรพนาม -- คำกริยา -- คำคุณศัพท์ -- คำบุพบท -- ประโยค : ชนิดของประโยค -- องค์ประกอบของประโยค -- การปฏิเสธ

บรรณานุกรม

9789740337249 : 180


ภาษาเยอรมัน--ไวยากรณ์

435 / ว267ว 2561 ล.1