การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมเพื่อรองรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง...[และคนอื่นๆ] - กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษษ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562 - 386 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

9786164820043


อาชีวศึกษา --กลุ่มประเทศอาเซียน
ครูช่างอุตสาหกรรม --ไทย
การศึกษาทางอาชีพ --ไทย


กลุ่มประเทศอาเซียน

331.794 / ก494 2562