สยาม อรุณศรีมรกต

ISO 14001 : 2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม / ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม สยาม อรุณศรีมรกต และจำลอง โพธิ์บุญ - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 - 354 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับ ISO 14001 -- ประวัติความเป็นมาของมาตรฐาน ISO 14001 -- มาตรฐาน ISO 14001 กับการพัฒนาที่ยั่งยืน -- บริบทขององค์กรกับมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 – ภาวะผู้นำในมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม – การวางแผนในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม – ส่วนสนับสนุนในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม -- การปฏิบัติการในมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม.

9789740338505 : 380


การจัดการสิ่งแวดล้อม --มาตรฐาน
การจัดการอุตสาหกรรม --แง่สิ่งแวดล้อม
ไอเอสโอ 14001
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--การจัดการ--มาตรฐาน
การจัดการสิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม--มาตรฐาน

363.70028 / ส319อ 2562