รังสิยา ดวงจินดา

การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยการใช้กรณีตัวอย่างสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / รังสิยา ดวงจินดา - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2561 - ช, 241 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.

วิทยานิพนธ์ (คม.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2561

บรรณานุกรมและภาคผนวก


ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
การแก้ปัญหา
การแก้ปัญหา--การศึกษาและการสอน
การบริหารความขัดแย้ง
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การวางแผนหลักสูตร
การวางแผนการศึกษา