วิทย์ วิศทเวทย์

ปรัชญาการศึกษา / วิทย์ วิศทเวทย์ - กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 - (6), 356 หน้า ; 21 ซม. - ปรัชญาทรรศน์ หนังสือชุด บรมราชกุมารีอักษรานุรักษ์ / คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; ลำดับที่ 13 . - ปรัชญาทรรศน์ หนังสือชุดบรมราชกุมารีอักษรานุรักษ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์) ; .

ปรัชญากับการศึกษา -- ปรัชญาการศึกษาไทย 2411-2475 -- ปรัชญาการศึกษาแนวพุทธ: แนวทางและปัญหา -- มหาวิทยาลัยกับสังคมไทย

9786165515306


การศึกษา--ปรัชญา
การศึกษา--ไทย
การศึกษากับสังคม
พุทธศาสนากับการศึกษา
หลักสูตร

370.1 / ว579ป 2555