วัชรพล วิบูลยศริน

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย = Methodology of Thai language learning management / วัชรพล วิบูลยศริน - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 - 432 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูป และการประกันคุณภาพการศึกษา --หลักสูตรแกนกลาง มาตรฐานการเรียนรู้ และหนังสือเรียนภาษาไทย -- การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทฤษฎีการเรียนรู้ และแบบการเรียนรู้ -- การออกแบบการเรียนการสอน รูปแบบ และกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย -- วิธีการและทักษะการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย -- สื่อสังคมเพื่อการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย -- กิจกรรมและแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย -- การประเมินผลและการสร้างแบบสอบภาษาไทย -- การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน

9789740338253 : 390


ภาษาไทย--การศึกษาและการสอน
ระบบการเรียนการสอน--การออกแบบ

495.91071 / ว378ว 2561