ศาสตร์แห่งภาษา: ในวาระฉลองครบรอบ 42 ปี ภาควิชาภาษาศษสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์, วิภาส โพธิแพทย์ และคเชนทร์ ตัญศิริ, บรรณาธิการ - พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 - 263 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม. - ชุด บรมราชกุมารีอักษศรนุรักษ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .

การปรากฏตัวของความหมายเชิงสัญชาณ: การศึกษาคำกริยาแสดงการเคลื่อนที่แบบมีการบ่งชี้ในภาษษทิเบต -- จากมโนทัศน์การเคลื่อนที่เชิงรูปธรรมไปสู่มโนทัศน์ "ความเป็นตัวเรา (SELF)"-- ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ในภาษาถิ่น (Thai Tone Geography) -- คิดคำนึงเรื่องการศึกษา "ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ในภาษาไทยถิ่น"--การเรียงกริยาในฐานะวิธีแสดงเหตุการณ์ซับซ้อนในภาษไทย -- ทิ้งท้ายหมายเหตุ --คุณสมบัติน้ำเสียงในภาษาตระกูลมอญ-เขมร--เบื้องหลังบทความ "คุณสมบัติน้ำเสียงในภาษามอญ-เขมร"--อำนาจและความสนิทสนม: ขั้วตรงข้ามทางความหมายในบุรุษสรรพนาม "เรา"--ปรารภท้ายบท--การแปรสัทวิทยาและความหมายเชิงทัศนคติ: กรณีศึกษาดัชนีปริเฉทในภาษไทย--ที่มาของบทความเรื่อง "การแปรทางสัทวิทยาและความหมายเชิงทัศนคติ: กรณีศึกษาดัชนีปริเฉทในภาษาไทย"--ภูมิศาสตร์ำศัพท์ภาษาถิ่นจังหวัดนครราชสีมา--ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิจินต์ ภานุพงศ์ ปรมาจารย์ผู้บุกเบิกการศึกษาภาษาถิ่น -- คำซ้ำอุจจารณวิลาส: แง่หนึ่งของระบบเสียงและระบบความหมายของคำ--คำคุณศัพท์เป็นคำกริยาในภาษาไทย--ย้อนคิดทำไมต้องเขียนบทความเรื่อง "Adjectives as Verbs in Thai"

9786164787469 : 365


ภาษาศาสตร์--รวมเรื่อง

410.8 / ศ371 2561