จันทิมา อังคพณิชกิจ

การวิเคราะห์ข้อความ = Discourse analysis / Discourse analysis จันทิมา อังคพณิชกิจ - พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 - (9), 360 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาระดับข้อความ -- บริบท ชนิดของตัวบท และประเภทของข้อความ -- โครงสร้างข้อความและการเชื่อมโยง -- กลวิธีทางภาษาในข้อความ -- การวิเคราะห์เรื่องเล่า -- การวิเคราะห์บทสนทนา -- การวิเคราะห์ข้อความกับชาติพันธุ์วรรณนา -- การศึกษาวิจัยด้านการวิเคราะห์ข้อความ

9786163143648 : 320


วจนะวิเคราะห์

401.41 / จ285ก 2561