สาวิกาพร แสนศึก

ศึกษาผลการใช้กิจกรรมวาดภาพประกอบการเล่านิทานที่มีต่อการพัฒนาความคิดคล่องแคล่ว ความคิดริเริ่มและความคิดละเอียดลออของเด็กปฐมวัย / สาวิกาพร แสนศึก - กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2560 - ช, 219 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.

วิทยานิพนธ์ (คม.(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2560

บรรณานุกรมและภาคผนวก


ความคิดและการคิด--การศึกษาและการสอน
ทักษะทางการคิด
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กิจกรรมการเรียนการสอน