สุเนติ คงเทพ

กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ / สุเนติ คงเทพ - พิมพ์ครั้งที่ 2 - กรุงเทพฯ : มังกู๊ด ดิจิตอลเพรส, 2561 - 598 หน้า ; 26 ซม.

บรรณานุกรม

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกัคอมพิวเตอร์และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับความรับผิดเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์ -- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ -- หลักการทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา -- คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 -- บทกำหนดโทษ -- การลงโทษผู้กระทำผิดที่กระทำผิดเกี่ยวพันกันหลายประเทศ -- การรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ -- พนักงานเจ้าหน้าที่ -- หน้าที่และความรับผิดของผู้ให้ริการและบุคคลทั่วไป -- แนวทางปฏิบัติในการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (ข้อมูล Log) -- Stratum 0 -- การไม่มีอำนาจเข้าสู่ระบบประมวลผล (Hacking) -- พิจารณาตามกฎหมายไทย สรุป 260 -- ประเภทไวรัสคอมพิวเตอร์ -- Single Gateway -- สงครามไซเบอร์ (Cyber Warfare) -- ตัวอย่างคำพิพากษาที่เกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์

9786164743991 : 560


คอมพิวเตอร์--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีกับกฎหมาย
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์

343.0999 / ส822ก 2561