สิริพรรณ นกสวน สวัสดี

ระบบเลือกตั้งเปรียบเทียบ = Comparative electoral systems / Comparative elector al systems สิริพรรณ นกสวน สวัสดี - กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2561 - 249 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.

บรรณานุกรมและดัชนี

9789743159749 : 280


การเลือกตั้ง
พฤติกรรมการเลือกตั้ง
การเมืองเปรียบเทียบ

324.6 / ส731ร 2561